Regulamin sklepu internetowego

 Sklep internetowy jest prowadzony przez:

 CENTRUM BIELIZNY WYSZCZUPLAJĄCEJ sp. z o.o.  z siedzibą w Gdyni,  pod adresem: ul. Kaliska 28, 81-502 Gdynia, numer identyfikacyjny NIP 5862294462.

 Towary, które nabywa Klient za pośrednictwem  e-Sklepu „sklep.centrumbielizny.pl” są sprzedawane przez Centrum Bielizny Wyszczuplającej sp. z.o.o.

 Dokonanie zakupów produktów w  e-Sklepie „sklep.centrumbielizny.pl” wymaga akceptacji polityki prywatności. Informację na temat zasad gromadzenia oraz wykorzystywania informacji dotyczących użytkowników e-Sklepu „sklep.centrumbielizny.pl” Klienci znajdą  w naszej polityce prywatności.

 Dokonane przez Klienta za pośrednictwem e-Sklepu „sklep.centrumbielizny.pl” zakupy Towarów podlegają następującym zasadom i warunkom sprzedaży.

 §1. DEFINICJE

 1. Sprzedawca –  CENTRUM BIELIZNY WYSZCZUPLAJĄCEJ sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni, o której mowa na wstępie  Regulaminu;

 2. Klient – podmiot, który dokonuje Zamówienia / Zakupu w ramach e-Sklepu;

 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej bądź zawierającą umowę sprzedaży w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową; zapisy niniejszego Regulaminu dotyczące Konsumentów stosuje się także do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego,

 4. e-Sklep lub Sklep Internetowy – Serwis Internetowy dostępny pod adresem: sklep.centrumbielizny.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;

 5. Towary – produkty prezentowane / sprzedawane w Sklepie Internetowym

 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana z wykorzystaniem Sklepu Internetowego;

 7. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.)

 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 827 ze zmianami)

 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.)

 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

 11. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 §2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich Zamówień i Zakupów Towarów dokonanych za pośrednictwem e-Sklepu.

 2. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania z e-Sklepu, dostępnego pod adresem sklep.centrumbielizny.pl świadczącego usługi polegające na sprzedaży Towarów – bielizny.

 3. Regulamin określa w szczególności:

 a) rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

 b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówienia w ramach e- Sklepu;

 c) zasady zawierania i rozwiązywania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach e-Sklepu.

 d) tryb postępowania reklamacyjnego.

 4. Właściwości Towarów opisane są w informacji o produkcie, który jest dostępny na stronie internetowej e-Sklepu oraz opisie danego Towaru. Prosimy Klientów aby mieli na uwadze, że bielizna ma specyficzne właściwości, a każdy z  wyrobów jest niepowtarzalny i w jakimś stopniu różniący się od innych egzemplarzy takiego samego Towaru. Wizerunki bielizny prezentowanej na stronie e-Sklepu mają charakter informacyjny. Informujemy także, że na wygląd Towarów ma wpływ rozmiar i ustawienie parametrów monitora.

 5. Złożenie oświadczenia o zakupie w postaci elektronicznej oznacza akceptację, że wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia, informacje oraz inne komunikaty przekazane w postaci elektronicznej będą kwalifikowane jako spełniające wszelkie wymagania dla komunikacji w formie pisemnej.

 6. Niniejszy Regulamin może podlegać okresowo zmianom, przy czym data wejścia w życie zmian zostanie wskazana na stronie internetowej e-Sklepu. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do zamówień złożonych od dnia wejścia w życie zmian.

 § 3. WARUNKI KORZYSTANIA Z E-SKLEPU 

 1. Korzystanie z e-Sklepu odbywać się może wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 2. Przed rozpoczęciem korzystania z e-Sklepu każdy Klient zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z treścią Regulaminu oraz polityką prywatności.

 3. Regulamin udostępniany jest Klientom na stronie internetowej e-Sklepu w taki sposób, że możliwe jest jego nieodpłatne pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 4. Przez korzystanie z e-Sklepu rozumie się każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z zasobami e-Sklepu oraz dokonania zakupu Towarów.

 5. Zakazane jest wykorzystywanie przez Klienta e-Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub Sprzedawcy. Klient nie jest uprawniony w zakresie korzystania e-Sklepu do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 § 4. ZAKŁADANIE KONTA

 1. W celu zakupu Towaru w e-Sklepie Klient może założyć Konto w e-Sklepie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 2. W celu założenia Konta Klient zobowiązany jest dokonać rejestracji w E-Sklepie oraz zapoznać się z treścią oraz zaakceptować niniejszy Regulamin, politykę prywatności oraz zapoznać się z informacją na temat przetwarzania danych osobowych.

 3. Rejestracja w e-Sklepie jest bezpłatna.

 4. Rejestracja w e-Sklepie możliwa jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie: imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail, a także dobrowolnie danych do faktury VAT i numeru telefonu kontaktowego. Należy podać także hasło oraz potwierdzić  adres e-mail w sposób określony w otrzymanej korespondencji zaadresowanej na podany adres e-mail. W wyniku Rejestracji Klienta zostanie utworzone Konto, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupu Towarów oraz korzystać z innych funkcji Konta, takich jak historia zamówień, historia zwrotów.

 5. Po dokonaniu Rejestracji każdorazowe logowanie do Sklepu odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail jako loginu oraz hasła wskazanych przez Klienta przy dokonaniu Rejestracji.

 6. Sprzedawca umożliwia założenie Konta również poprzez użycie konta, które Klient posiada w serwisie społecznościowym Facebook. W przypadku wyboru tej formy rejestracji, Klient zostanie przekierowany do serwisu społecznościowego Facebook, gdzie po zalogowaniu się zostanie poinformowany przez serwis społecznościowy Facebook o tym, jakie dane na temat profilu zostaną przekazane Sprzedawcy. W oparciu o przekazane dane zostanie utworzone Konto Klienta.

 7. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła oraz ochrony loginu i hasła przed ich wykorzystaniem przez osoby do tego nieupoważnione. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w E-Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

 8. Klient może w każdej chwili żądać usunięcia Konta.

 § 5. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Klient może dokonać zakupu Towarów:

 a) Za pomocą Konta, założonego zgodnie z § 4,

 b) Bez posiadania Konta; w przypadku zakupu Towarów bez Konta Klient jest zobowiązany:

 i. zaakceptować niniejszy Regulamin, politykę prywatności oraz zapoznać się z informacją na temat przetwarzania danych osobowych.

 ii. wskazać imię, nazwisko, adres, adres e-mail, dane dotyczące płatności, oraz dobrowolnie numer telefonu oraz dane do faktury VAT.

 iii. wskazać aktualny adres dostawy (Sprzedawca, nie dokonuje dostaw do skrzynek pocztowych oraz paczkomatów. Zamówienia są realizowane przez kurierów z wymogiem pisemnego potwierdzenia odbioru);

 2. Celem złożenia zamówienia należy wypełnić wszystkie pola formularza zamówienia prawidłowymi danymi oraz przesłać formularz za pośrednictwem  e-Sklepu oraz dokonać płatności.

 3. Zamówienie można składać całodobowo. Zmówienie złożone pomiędzy godz. 24.00 – 15.00 danego dnia – jest uważane za złożone w tym samym dniu. Zamówienie złożone w innym czasie niż wskazane powyżej jest uważane za złożone w pierwszym następnym dniu roboczym.4. W wypadku, gdy ilość zaakceptowanych przez Sprzedawcę Towarów jest mniejsza niż ilość Towarów zamówionych, Sprzedawca informuje o powyższym Klienta na wskazany adres poczty elektronicznej. Klientowi przysługuje wówczas prawo do zmiany złożonego zamówienia lub zwrotu kwoty odpowiadającej niezrealizowanej części zamówienia, lub też oczekiwania na realizację zamówienia w dłuższym, wskazanym przez Sprzedawcę terminie.

 § 6.  REALIZACJA ZAMÓWIENIA ORAZ ZAWARCIE UMOWY

 1. Niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia za pośrednictwem e-Sklepu, Klient otrzyma wiadomość e-mail na wskazany przy zamówieniu adres poczty elektronicznej, zawierającą potwierdzenie otrzymania Zamówienia oraz określającą szczegóły dotyczące zamówionych Towarów (Potwierdzenie Otrzymania Zamówienia). Powyższa wiadomość e-mail nie stanowi potwierdzenia akceptacji Zamówienia.

 2. Po otrzymaniu Zamówienia oraz wysłaniu Potwierdzenia Otrzymania Zamówienia, Sprzedawca dokona sprawdzenia dostępności zamówionych Towarów. Umowa pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostanie zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia, że zamówiony Towar jest dostępny i zostanie Klientowi dostarczony po odnotowaniu dokonania zapłaty przez Klienta (Przyjęcie do realizacji.). Powyższe potwierdzenie Klient otrzyma w formie wiadomości e-mail, wysłanej na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej,

 3. Sprzedawca rozpoczyna realizację Zamówienia jednocześnie z Przyjęciem do Realizacji. O wysyłce Zamówienia Sprzedawca informuje Klienta odrębną wiadomością e-mail.

 § 7.  CENA, PRZESYŁKA I PRZYGOTOWANIE PRZESYŁKI. OPŁATY I PODATKI.

 1. Ceną Towaru jest cena wskazana na indywidualnej stronie prezentującej Towar w momencie składania zamówienia.

 2. Cena Towaru obejmuje podatek VAT oraz inne należne podatki, nie obejmuje natomiast kosztów przesyłki i przygotowania do przesyłki.

 3. Opłaty za wysyłkę, przygotowanie do przesyłki oraz związany z nimi podatek VAT oraz inne podatki, jak również ogólna cena za realizację zamówienia zostanie wskazana na formularzu wyświetlającym się przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia Zamówienia oraz w Potwierdzeniu Otrzymania Zamówienia. Opłaty za przesyłkę są zależne od wybranego przez Klienta podczas procedury składania Zamówienia miejsca dostawy oraz sposobu dostawy.

 4. Przesyłki realizowane są za pośrednictwem poczty kurierskiej.

 5. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.

 § 8.  PŁATNOŚCI

 Płatności mogą być dokonywane za pośrednictwem systemu płatności Tpay.

 § 9.  DOSTAWY

 1. Sprzedawca zrealizuje Zamówienie w terminie podanym dla danego Towaru na stronie internetowej e-Sklepu, liczonym w dniach roboczych, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Czas realizacji Zamówienia w przypadku produktów przygotowanych na indywidualne zamówienie Klienta, może być dłuższy niż 14 dni i będzie każdorazowo określany w indywidualnej informacji przesyłanej mailowo do Klienta.

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. jakichkolwiek okoliczności pozostających poza kontrolą Sprzedawcy, w tym w szczególności wojny, aktów terrorystycznych, strajków, stanów wyjątkowych, braku funkcjonowania środków transportu, przerw w dostawach prądu lub mediów, trzęsień ziemi lub innych katastrof naturalnych. Do każdej przesyłki zostanie dołączona faktura VAT obejmująca cenę Towaru i koszty przygotowania przesyłki.

 § 10.  WŁASNOŚĆ PRODUKTÓW

 Ryzyka związane z dostarczonym Towarem przechodzą ze Sprzedawcy na Klienta z chwilą doręczenia przesyłki (odebrania jej przez Klienta).

 § 11. POWIADOMIENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA

 1. Na podstawie Artykułu 27 Ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje 14 (czternasto) – dniowy termin do wykonania prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zakupionych za pośrednictwem e-Sklepu, bez podania przyczyny. Odstąpienie może być dokonane w formie pisemnej (w tym w formie listu lub wiadomości e-mail na adres info@shapelingerie.pl.) lub poprzez odesłanie Towarów zakupionych za pośrednictwem e-Sklepu przed upływem wskazanego 14-dniowego terminu do odstąpienia wraz z wypełnionym formularzem odstąpienia. Wskazany 14-dniowy termin do odstąpienia rozpoczyna bieg z dniem doręczenia Towarów zakupionych za pośrednictwem e-Sklepu.

2.W celu dotrzymania wskazanego terminu do odstąpienia, wystarczające jest wysłanie: oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz zwracanych Towarów przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy oraz Towar powinny być wysłane na adres:

CENTRUM BIELIZNY WYSZCZUPLAJĄCEJ sp. z o.o.
ul. Kaliska 28

81-502 Gdynia

 3. Zwrotom oraz wymianie nie podlegają Towary nieprefabrykowane, wyprodukowane według specjalnego zamówienia konsumenta.

 4. Zwracane produkty nie mogą nosić śladów użytkowania oraz muszą posiadać metki (sznurki) z jakimi zostały oznaczone.

 § 12. KONSEKWENCJE PRAWNE WYKONANIA PRAWA DO ODSTĄPIENIA

 1. W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od Umowy, wszelkie świadczenia stron oraz wynagrodzenie otrzymane w wyniku wykonania Umowy podlegają zwrotowi. Jeśli otrzymane świadczenia nie mogą zostać zwrócone (np. korzyści wynikające z używania) lub mogą być zwrócone tylko częściowo, Konsument będzie zobowiązany do zwrotu wartości uzyskanych korzyści nie mogących podlegać zwrotowi.

 2. Konsument będzie zobowiązany wyłącznie do uiszczenia wynagrodzenia za zmniejszenie wartości Towaru, które jest wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. „Stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania Towaru” oznacza wypróbowanie i przymierzanie Towaru w sposób, jaki jest możliwy i zwyczajowo przyjęty w sklepach tradycyjnych.

 3. Towary wysłane za pośrednictwem poczty kurierskiej powinny być zwracane za pośrednictwem tego samego operatora. Konsument ponosi bezpośrednie koszty wysyłki towaru do sprzedawcy.

 4. Obowiązek zwrotu dokonanej płatności zostanie przez Sprzedawcę wykonany w terminie 14 (czternastu) dni. Termin ten rozpoczyna bieg od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu wraz ze zwracanymi Towarami.

 5. Wraz ze zwrotem ceny Sprzedawca zwraca Konsumentowi poniesione przez niego przy zakupie koszty przesyłki do wysokości najtańszego możliwego sposobu dostarczenia towaru.

 6. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zastosował Konsument w pierwotnej transakcji.

 § 13.  RĘKOJMIA I UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA

 1. Na podstawie Artykułu 556 Kodeksu Cywilnego przysługują Klientowi ustawowe uprawnienia wynikające z rękojmi. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi, jeśli sprzedany Towar ma wady fizyczne lub prawne.

 2. Okres rękojmi wynosi dwa lata (rękojmia obejmuje wady, które zostały stwierdzone w okresie dwóch lat od daty doręczenia Klientowi Towaru).

3. Klient winien zachować potwierdzenie zamówienia/rachunku, ewentualnie, przekazać go osobie, dla której Towar został zakupiony, jako dowód zakupu uprawniający do korzystania z rękojmi.

4. Nie stanowią niezgodności Towaru z Umową m.in.: wady jawne, widoczne w dniu zakupu, o których Klient wiedział lub oceniając rozsądnie powinien wiedzieć, uszkodzenia mechaniczne (wgniecenia, otarcia, deformacje) powstałe z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. Z uwagi na wysoką delikatność produktów, firma zastrzega, że naprawie gwarancyjnej nie podlegają rozerwane łańcuszki, bowiem uszkodzenia takie mogą powstać wyłącznie w wyniku niewłaściwego użytkowania, odbarwienia oraz uszkodzenia powstałe poprzez niewłaściwe użytkowanie lub konserwacje, naturalne zużycie towaru w wyniku korzystania zgodnie z przeznaczeniem (zwłaszcza biżuterii pozłacanej, platerowanej lub satynowej).

§12.  DANE KONTAKTOWE

W wypadku pytań lub skarg związanych z zamówieniami należy kontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: info@shapelingerie.pl

§13.  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. W przypadku zauważenia przez Klienta wad Towaru, ma on prawo złożyć reklamację za pomocą formularza, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

2. Reklamację można złożyć na adres e-mail Sprzedawcy info@shapelingerie.pl

3. Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

4. Konsumentowi przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:

a) możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823 ze zm.), tj. np. do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu (https://poznan.wiih.gov.pl/),

b) wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,

c) zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów.

5. Postępowanie polubowne jest dobrowolne i obie strony muszą wyrazić zgodę na jego przeprowadzenie.

6. Konsument ma prawo, w celu pozasądowego rozwiązywania sporu, skorzystać z platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE. 81-5025862294462