Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” strony internetowej sklep.centrumbielizny.pl, udostępnionej pod adresem URL: sklep.centrumbielizny.pl, zwanej dalej „Serwisem”. Serwis jest zarządzany przez firmę

CENTRUM BIELIZNY WYSZCZUPLAJĄCEJ sp. z o.o.
ul. Kaliska 28
81-502 Gdynia

5862294462,

zwanej dalej „Usługodawcą”. Z Usługodawcą można się skontaktować przy użyciu adresu e-mail: info@shapelingerie.pl.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu jest Usługodawca.

Podstawa przetwarzania plików cookies

Osoby odwiedzające serwis proszone są o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie plików cookies.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies następuję poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami. Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie, w sposób wolny od opłat.

Możliwe jest wyłączenie zapisywania plików cookies dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania.

Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności Serwisu.

Pliki cookies przetwarzamy na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1489 z późn. zm.).

Pliki cookies Usługodawcy

Są to pliki niezbędne do poprawnego działania serwisu i związane są z technologią w jakiej powstał serwis.

Pliki cookies podmiotów trzecich

Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords, a także na badanie zachowań i ruchu Użytkowników oraz sporządzanie statystyk ruchu,

Cloudinary – pozwalają one na identyfikację urządzenia i dostarczenie obrazków dopasowanych do wyświetlacza urządzenia.

Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty.

Zbiory, ich zakresy i cele przetwarzania danych osobowych

Serwis gromadzi dane osobowe użytkowników poprzez formularz kontaktowy. Dane które są zbierane to: imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail.

Zbiory danych osobowych Użytkowników podlegają zgłoszeniu do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Ewentualnie stosowane w tym zakresie wyłączenia wynikają w szczególności z art. 43 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 922 z późn. zm.).

Powierzenie i udostępnianie danych osobowych

Możemy powierzyć dane osobowe Użytkowników innym podmiotom. Mogą być to np. hostingodawca, obsługa księgowa lub prawna, operator płatności albo inny podmiot, z którym współpracujemy w celu należytego świadczenia usług. Powierzenie danych osobowych następuje zawsze na podstawie pisemnej umowy powierzenia danych. Aktualny wykaz podmiotów którym powierzamy przetwarzanie danych, jest stale dostępny dla wszystkich Użytkowników. W celu uzyskania dostępu do niego, wystarczy zwrócić się do nas z takim żądaniem. Można to uczynić, np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Podstawę prawną powierzenia danych osobowych stanowi art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 922 z późn. zm.).

Uprawnienia Użytkownika

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikom

przysługują związane z tym uprawnienia:

  • prawo dostępu do treści swoich danych,
  • prawo poprawiania swoich danych,
  • prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  • prawo cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

W przypadku woli skorzystania z wymienionych uprawnień, prosimy o kontakt.

Dzienniki serwerowe

To wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera Serwisu, automatycznie zapisujące żądania stron, które są wysyłane gdy Klienci korzystają z Serwisu. Dzienniki systemowe zawierają żądanie strony wysłane przez Użytkownika, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę Użytkownika.

Dane gromadzone w dziennikach systemowych są przez nas wykorzystywane przez czas nieokreślony, wyłącznie w celu administrowania Serwisem. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszym dokumencie.

W związku z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników, w sposób automatyczny możemy zbierać i zapisywać w dziennikach serwerów szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z usług, przesłane przez Użytkownika żądania związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, adres IP oraz dane techniczne o działaniu Serwisu w związku z czynnościami dokonywanymi przez Użytkownika. Są to w szczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Możemy również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki.

Pamięć podręczna

Świadcząc usługi na rzecz Użytkowników, możemy w sposób automatyczny korzystać z pamięci podręcznej przeglądarki, aplikacji lub urządzenia Użytkownika. Korzystanie to polega na przechowywaniu danych w pamięci przeglądarki, zainstalowanej w urządzeniu Użytkownika. W ramach pamięci lokalnej, możliwe jest przechowywanie danych międzysesyjnie, tj. pomiędzy kolejnymi sesjami Użytkownika. Celem korzystania z pamięci podręcznej jest przyspieszenie korzystania z Serwisu, poprzez wyeliminowanie sytuacji, w której te same dane byłyby wielokrotnie pobierane z Serwisu, obciążając tym samym łącze internetowe Użytkownika.

Zmiany Polityki prywatności i plików cookies

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności i plików cookies. W takim przypadku, opublikujemy jej zaktualizowaną wersję w niniejszej lokalizacji.

Kontakt i zgłoszenia

Nieustannie czynimy wszystko, by przetwarzać dane osobowe Użytkowników i pliki cookies z dochowaniem najwyższych standardów. Dlatego posiadamy wdrożony system niezwłocznej reakcji na sytuacje zagrożeń tych standardów. W przypadku zidentyfikowania ich zagrożenia lub naruszenia, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami, przy użyciu poniższych danych:

info@shapelingerie.pl

CENTRUM BIELIZNY WYSZCZUPLAJĄCEJ sp. z o.o.
ul. Kaliska 28
81-502 Gdynia

Z chęcią zapoznamy się ze wszelkimi informacjami zwrotnymi. Dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań, żądań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub plików cookies, zachęcamy do kontaktu.